Infoscreen

Aus /dev/tal
Wechseln zu: Navigation, Suche
     
Infoscreen

Release status: stable [box doku]

Description Infobeamer fürs /dev/tal
Author(s)  Ex
Platform  RaspberryPi
Download  https://github.com/devtal-de/infoscreenMAC b8:27:eb:5f:a0:d3 IP 192.168.1.20

Update

 ssh pi@192.168.1.20
 cd infoscreen/
 git pull

Passwort steht auf der Fernbedienung

Upgrade

Könnte aktualisiert werden mit Dashpi (https://github.com/chaosdorf/dashpi screenshot: https://wiki.chaosdorf.de/Dashboard) oder dem Fablab Berlin Infoscreen https://github.com/FabLabBerlin/infoScreen